Health Technology Assessment, Pricing and Market Access

Studia podyplomowe HTA, Market Access & Pricing przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem, pracujących lub mających zamiar podjąć pracę w sektorze farmaceutycznym oraz instytucjach zajmujących się postępowaniami refundacyjnymi, takimi jak: Ministerstwo Zdrowia czy Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Zajęcia obejmują dwa semestry (200 godzin) i są realizowane w języku polskim w trybie weekendowym.

Wykłady i warsztaty prowadzą eksperci i doświadczeni praktycy zatrudnieni w firmach konsultingowych, specjalizujących się w opracowywaniu raportów oceny technologii medycznych (HTA) a także w Ministerstwie Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz w polskich i międzynarodowych firmach farmaceutycznych i uczelniach wyższych. W gronie wykładowców są między innymi Dyrektorzy Działów Market Access, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu procesami refundacyjno-cenowymi w ujęciu lokalnym i globalnym z perspektywy firmy farmaceutycznej.

Co nas wyróżnia?

Pierwsze specjalistyczne studia podyplomowe w Polsce, które mają na celu przygotowanie absolwenta do koordynowania procesów refundacyjnych, negocjacji i ustalania cen, a także opracowywania strategii market accessowych z perspektywy podmiotu odpowiedzialnego za produkty lecznicze oraz wyroby medyczne.

Przedmioty realizowane w ramach studiów ,,HTA, Market Access & Pricing”:

 • Wstęp do oceny technologii medycznych (HTA, Health Technology Assessment)
 • Podstawy EBM (Evidence Based Medicine) i epidemiologii klinicznej
 • Jakość życia w ocenie technologii medycznych. QALY. EQ-5D
 • Analiza problemu decyzyjnego. PICO i PICOS
 • Zasady formułowania pytań klinicznych oraz budowania strategii i prowadzenia wyszukiwania doniesień naukowych. Analiza kliniczna
 • Metaanalizy i przeglądy systematyczne
 • Analiza ekonomiczna. Techniki analityczne. Modelowanie ekonomiczne
 • Analiza wpływu na budżet (BIA, budget impact analysis)
 • Analiza racjonalizacyjna
 • Rola real world evidence (RWE)
 • Rejestracja a refundacja
 • Pricing
 • System refundacji leków w Polsce
 • Market Access - Praktyczne aspekty negocjacji z Komisją Ekonomiczną; proces refundacyjny w Polsce z perspektywy podmiotu odpowiedzialnego - studium przypadku / case studies leki
 • Market Access - Praktyczne aspekty market access w ujęciu międzynarodowym / case studies leki
 • Taryfikacja
 • Wycena (pricing) świadczeń zdrowotnych, leków, wyrobów i technologii medycznych
 • Refundacja wyrobów medycznych
 • Market Access - Praktyczne aspekty negocjacji z Komisją Ekonomiczną; proces refundacyjny w Polsce z perspektywy podmiotu odpowiedzialnego - studium przypadku / case studies wyroby medyczne
 • Wytyczne HTA z Polski i ze świata - niepewności oszacowań w badaniach pierwotnych i wtórnych, z czego wynikają, jak im zapobiegać i jaki mają wpływ na wyniki oraz podejmowane decyzje refundacyjne i cenowe
 • HTA w praktyce – pułapki
 • Hospital-Based Health Technology Assessment (HB HTA) na świecie. Możliwości wdrożenia w Polsce
 • Refundacja leków generycznych - Praktyczne aspekty negocjacji z Komisją Ekonomiczną; proces refundacyjny w Polsce z perspektywy podmiotu odpowiedzialnego - studium przypadku
 • Instrumenty dzielenia ryzyka (RSS - risk sharing schemes, MEA - managed entry agreemnts)
 • Komunikacja w ocenie technologii medycznych. Bridging HTA

Ocena technologii medycznych (HTA) stanowi podstawę przyznawania lub odrzucania wniosków o refundację i ustalenie ceny określonej technologii lekowej lub nielekowej (wyrobu medycznego lub procedury). Polska jest przykładem kraju, w którym żaden lek nie jest refundowany bez formalnych procedur opartych na HTA, przy czym formalna ocena technologii medycznych jest podstawą podejmowania decyzji refundacyjno-cenowych w większości krajów, w których leki i wyroby medyczne są refundowane. Refundacja leku w nowym wskazaniu medycznym nie jest możliwa bez oceny technologii medycznych.

Refundacja i pricing, czyli wycena leków, wyrobów medycznych i procedur są bezpośrednio związane, gdyż poziom ceny, adekwatny do uzyskiwanych efektów zdrowotnych oceniany w analizach porównawczych jest najczęściej najważniejszym czynnikiem ryzyka odrzucenia wniosku refundacyjnego. Ceny kształtowane są przez producentów w podejściu utylitarnym (VBP, value for money) lub egalitarnym (głównie dotyczy leków sierocych). Ustalenie ceny leku czy wyrobu medycznego ma zasadnicze znaczenie dla zwrotu z inwestycji i odniesienia sukcesu komercyjnego. Praktycznie nigdy nie jest to jedna stała cena, ale opracowanie strategii cenowej, w ramach której zakłada się stosowanie różnych cen w czasie i w zależności od rejonu geograficznego. Strategie cenowe charakteryzują się większą lub mniejszą elastycznością związaną m.in. z erozją cen w wyniku konkurencji w danym segmencie rynku, stosowanie instrumentów dzielenia ryzyka odpowiadających różnym możliwościom płatniczym w różnych krajach, czy dodatkowymi zastosowaniami lub wskazaniami do stosowania danego leku czy wyrobu medycznego.

Zwykle nie można odnieść sukcesu komercyjnego na rynku świadczeń zdrowotnych bez uzyskania refundacji na dobrych warunkach cenowych. Technologie medyczne, które zostały zarejestrowane, ale nie są refundowane w okresie ochrony patentowej, zwykle nie przynoszą producentom godziwego zwrotu z inwestycji. Uzyskanie refundacji w dobrej cenie jest więc najważniejszym celem komercyjnym firm farmaceutycznych i producentów wyrobów medycznych. Market access obejmuje realizację strategii refundacyjnej i cenowej oraz inne działania podejmowane przez podmioty odpowiedzialne w celu uzyskania finansowania ze środków publicznych lub ze środków towarzystw ubezpieczeń zdrowotnych.

Specjaliści oceny technologii medycznych i market access są dziś poszukiwani w każdym kraju rozwiniętym, zarówno po stronie prywatnej, jak i po stronie publicznej. Odpowiedzialna praca wymaga gruntownej wiedzy, wyjątkowych umiejętności i odpowiednich postaw – tego Państwo możecie się właśnie nauczyć na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

Wykładowcy

lek. Krzysztof Łanda - Kierownik Studiów
(kierownik organizacyjny i naukowy, autor programu)

mba w ochronie zdrowia Lublin

Krzysztof Łanda jest Prezesem firmy MedInvest Scanner sp. z o.o. zajmującej się doradztwem w zakresie wyceny i refundacji, due diligence w zakresie oceny portfolio firm z zakresu Life Science i oceną innowacyjności. Wcześniej był konsultantem w DBSE oraz członkiem międzynarodowego Zespołu Prawa Farmaceutycznego i Ochrony Zdrowia Dentons. W latach 2015-2017, Krzysztof, jako wiceminister zdrowia był odpowiedzialny za politykę lekową, refundację oraz ustalanie urzędowych cen zbytu leków i wyrobów medycznych, mapowanie potrzeb zdrowotnych, inwestycje w opiece zdrowotnej, wycenę świadczeń zdrowotnych oraz koszyk świadczeń gwarantowanych. Przed objęciem funkcji wiceministra zdrowia, Krzysztof był prezesem HTA Audit, firmy zajmującej się oceną jakości raportów oceny technologii medycznych (HTA; Health Technology Assessment) do władz i instytucji publicznych oraz prezesem Watch Health Care Foundation. W latach 2010-2011 pełnił funkcję Prezesa CEESTAHC Central & Eastern European Society of Technology Assessment in Health Care. W latach 2006-2007 był Dyrektorem Departamentu Gospodarki Lekami w NFZ. W 2004 roku Krzysztof został wybrany do zarządu Health Technology Assessment International (HTAi) i piastował to stanowisko do 2007 r. W latach 2010-2012 oraz 2006-2008 Krzysztof prowadził szkolenia w Serbii i na Ukrainie z zakresu EBM, HTA, EBHC. Był również liderem zespołu Banku Światowego, którego celem było wprowadzenie w Serbii zasad EBHC.

mgr n. ekon, mgr n. o zdr. Aneta Mela - Sekretarz Studiów
(koordynator organizacyjny i naukowy, współautor programu)

studia podyplomowe Lublin

Absolwentka Ekonomii w Szkole Głównej Handlowej, Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim oraz
Zdrowia Publicznego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Posiada ponad 7-letnie doświadczenie w pracy w branży farmaceutycznej i instytucjach ochrony zdrowia w zakresie refundacji leków, polityki cenowej oraz oceny technologii medycznych (HTA).

Autorka i współautorka licznych recenzowanych publikacji naukowych, w tym zindeksowanych w bazie MEDLINE.

Obecnie Kierownik ds. Farmakoekonomiki w międzynarodowej firmie farmaceutycznej, w której zajmuje się oceną technologii medycznych (HTA) oraz wspiera zarządzanie procesami refundacyjnymi dla produktów leczniczych w obszarze onkologii, reumatologii, kardiologii i wirusologii.

Doktorantka w Katedrze Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Prowadzi badania w obszarze polityki refundacyjnej i cenowej w Polsce i na świecie.

Wykładowca przedmiotu farmakoekonomika na Warszwskim Uniwersytecie Medycznym.

Badacz w Projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, którego celem jest wdrożenie metodologii szpitalnej oceny technologii medycznych (HB-HTA), służącej zwiększeniu możliwości zarządzania systemem opieki zdrowotnej na poziomie lokalnym (dyrektorzy szpitali) oraz ogólnopolskim.


dr hab., prof. Maciej Niewada

mba Lublin

W 1997 roku ukończył Warszawski Uniwersytet Medyczny na wydziale lekarskim. Równolegle studiował w Szkole Głównej Handlowej, gdzie w 2000 roku uzyskał tytuł magistra ekonomii. Od 1997 roku pracuje w Katedrze Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w której w 2013 roku uzyskał specjalizację z farmakologii klinicznej. W latach 2000-2006 był asystentem w II Klinice Neurologicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii.

W 2004 roku otrzymał stopień doktora nauk medycznych (rozprawa doktorska dotyczyła kosztów udaru z perspektywy społecznej) a w 2013 doktora habilitowanego (na podstawie pracy dotyczącej Szpitalnego Rejestru Udarów Mózgu w Polsce). Od 2009 roku pełni funkcję Prezesa firmy konsultingowej – HealthQuest, działającej w obszarze oceny technologii medycznych i refundacji. Jest współautorem wytycznych w zakresie oceny technologii medycznych przyjętych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych a także współautorem raportów oceny technologii medycznych, analiz kosztów, badań epidemiologicznych oraz dotyczących jakości życia i użyteczności.

Należy również do założycieli Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego (ISPOR Poland Chapter), w którym pełni obecnie funkcję Prezesa Elekta. Ponadto współpracuje z Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia oraz medycznymi towarzystwami naukowymi.

Urszula Orzeł, MBA

mba w ochronie zdrowia Lublin

Urszula Orzel jest absolwentką krakowskiego Uniwersytetu Ekonomicznego. Studia podyplomowe MBA w dziedzinie zarządzania i marketingu ukończyła na Uniwersytecie Sztokholmskim. Kontynuowała edukację w zakresie Executive Leadership w Simmons University, Boston Massachusetts, USA oraz IESE Business School, Barcelona, Hiszpania.

Posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe w biznesie farmaceutycznym, pełniąc wiele funkcji w obszarach sprzedaży, marketingu oraz market access. Rozwijając ścieżkę kariery w ramach czołowej , światowej firmy farmaceutycznej obejmowała wysokie stanowiska zarządcze zarówno w Polsce jak i poza jej granicami.
Obecnie jest odpowiedzialna za obszar onkologii w centralno-wschodniej Europie (CEE), współpracując z podległym sobie międzynarodowym zespołem.

Zainteresowania Urszuli Orzeł obejmują również działalność non-profit wspierającą organizacje promujące zdrowie, ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia kobiety. Jest członkiem Rady Zarządzającej Fundacji dla Zdrowia Kobiet w Polsce oraz executive ambasadorem na Europę w ramach „MSD for Mothers Foundation”, $500 milionowej inicjatywy na rzecz obniżenia śmiertelności okołoporodowej matek, zainicjowanej przez MSD, prowadzonej obecnie we współpracy z fundacją Billa i Melindy Gates.

dr hab., prof. SGH Michał Jakubczyk

studia podyplomowe Lublin

Dr hab., prof. SGH, Michał Jakubczyk pracuje w Zakładzie Wspomagania i Analizy Decyzji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (SGH). M wykształcenie ekonomiczne (mgr, dr i hab. w SGH) i matematyczne (lic w Uniwersytecie Warszawskim). W ramach wyjazdów naukowych spędził rok w Center for Operations Research and Econometrics w Louvain-la-Neuve w Belgii (stypendium Marie-Curie) oraz semestr w Tippie College of Business, University of Iowa w Iowa City, Iowa, USA (stypendium Fulbright Senior Award), a dodatkowo krótkie staże w University of York, Wlk. Brytania, University of Glasgow, Wlk. Brytania, i University of Milano-Bicocca, Włochy.

Zainteresowania naukowe M. Jakubczyka obejmują preferencje dotyczące zdrowia (między różnymi aspektami zdrowia ale także dotyczące skłonności do płacenia), szczególnie w kontekście nieprecyzyjnego opisu tych preferencji. M. Jakubczyk opublikował liczne artykuły z obszaru wspomagania decyzji, ekonomii zdrowia i teorii decyzji w ogólności (m.in. w Annals of Operations Research, Central European Journal of Operations Research, Health Economics, PharmacoEconomics, Quality of Life Research, Value in Health, por. http://michaljakubczyk.pl).

M. Jakubczyk jest członkiem stowarzyszeń naukowych EuroQol Group oraz International Academy of Health Preference Research (IAHPR). Kierował zwycięską drużyną w ogólnoświatowym konkursie na modelowanie preferencji i wyborów w obszarze zdrowia, organizowanym przez IAHPR (http://iahpr.org/eq-dce-competition/). Jest docenianym wykładowcą, prowadzącym wykłady z obszaru analizy decyzji na poziomie licencjackim, magisterskim i MBA oraz szkolenia dla różnych instytucji (np. Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, firm prywatnych). Współkierował programem MBA oferowanym wspólnie przez SGH i Warszawski Uniwersytet Medyczny.

M. Jakubczyk jest praktykiem w obszarze oceny technologii medycznych (HTA): od ponad 10 lat jest współwłaścicielem firmy HealthQuest (http://www.healthquest.pl), zaś w obszarze HTA działa łącznie od niemal dwudziestu lat.

Dane kontaktowe: michal.jakubczyk@sgh.waw.pl.

dr hab., prof. Dominik Golicki

mba Lublin

Dominik Golicki jest założycielem i współwłaścicielem firmy HealthQuest, zajmującej się konsultingiem w obszarze oceny technologii medycznych, współautorem ponad 120 raportów HTA. Pracuje jako adiunkt w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM.

Z wykształcenia jest lekarzem, absolwentem I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Posiada specjalizację ze Zdrowia Publicznego. Ukończył studia magisterskie na kierunku Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Jest członkiem grupy EuroQol – organizacji non-profit opracowującej instrumenty do pomiaru jakości życia i użyteczności stanu zdrowia (m.in. kwestionariusz EQ-5D). Jest autorem polskiej waluacji i norm populacyjnych dla kwestionariuszy EQ-5D-3L oraz EQ-5D-5L. Uczestniczył w opracowaniu norm populacyjnych EQ-5D-5L w Bułgarii oraz Moskwie. Jako Honorary Professor Uniwersytetu Corvinus w Budapeszcie współuczestniczył w węgierskim badaniu waluacyjnym EQ-5D-5L.

W 2001 roku wstąpił do Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego (PTFE), gdzie pełnił rolę Członka Zarządu w funkcji Sekretarza oraz Skarbnika, a także Przewodniczącego Sekcji Jakości Życia PTFE. Jest długoletnim członkiem International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR). Kilkukrotnie nagradzany za prace prezentowane na europejskich kongresach ISPOR. Pracował jako Research Review Committee Co-Chair kongresów ISPOR w Madrycie (2011) oraz Berlinie (2012). Współtworzył wytyczne HTA AOTMiT.

Jest autorem ponad 100 publikacji, w tym 50 zindeksowanych w bazie MEDLINE. Jego prace cytowano ponad 1500 razy.

dr Joanna Lis, MSc, MBA, PhD

mba w ochronie zdrowia Lublin

Joanna Lis jest dyrektorem Ekonomiki Zdrowia w Sanofi Polska. Byla adiunktem w Zakładzie Farmakoekonomiki Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Warszawie (WUM). Przed dołączeniem do Akademii Medycznej w Warszawie i Sanofi, Joanna zajmowała różne stanowiska kierownicze w obszarze ekonomiki zdrowia w Johnson & Johnson i Eli Lilly.

Dr Lis jest zastępcą redaktora naczelnego czasopisma "Journal of Health Policy and Resultcomes Research" (www.jhpor.pl) oraz członkiem zespołu ekspertów polskiej agencji HTA, ktora opracowala wytyczne HTA (2016) dla Polski. Była Presesem Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego (President of Polish ISPOR chapter - http://www.ispor.org/RegionalChapters/Chapter/Poland 2013-16), jest członkiem ISPOR Central & Eastern Europe (CEE). Obecnie jest Dyrektorem w Board of Directors ISPOR. Dr Lis posiada doktorat z biostatystyki i modelowania komputerowego w medycynie, magistra matematyki i fizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Opublikowała ponad 70 artykułów. Jest współautorką różnych książek i raportów: “Pricing” – advancing contracting, “Health Insurance Policy and Benefit Baskets” and “Indirect Costs in HTA: methods and recommendations.” Dr Lis posiada doktorat z biostatystyki i modelowania komputerowego w medycynie, magistra matematyki i fizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Jako aktywna członkini ISPOR była mocno zaangażowana w ISPOR Patient Registry Special Interest Group: (ISPOR Taxonomy of Patient Registries: Classification, Characteristics and Terms) oraz ISPOR Task Force for Transferability of Economic Evaluations across Jurisdictions.

Dr Lis pełnila funkcję współprzewodniczącej Komisji Programowej 13. Miedzynarodowego Kongresu Europejskiego ISPOR w Pradze. Dr Lis współorganizowała także 5. polsko-rosyjskie i polsko-kazachsko-rosyjskie fora poświęcone farmakoekonomice. Jest także współredaktorem polskiego tłumaczenia książek ISPOR: "Koszty opieki zdrowotnej, jakość i wyniki: ISPOR Book of Terms" oraz "Therapeutic & Diagnostic Device Outcomes Research.”

Lider pakietu roboczego w międzynarodowym projekcie badawczym w sprawie FINANSOWANIA JAKOŚCI W OPIECE ZDROWOTNEJ: InterQuality; Siódmy program ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego Unii Europejskiej (umowa o dotację N261369), http://interqualityproject.eu/content/joanna-lis)

dr n. farm. Witold Wrona

studia podyplomowe Lublin

Witold Wrona jest doktorem nauk farmaceutycznych, absolwentem Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (lekarz) oraz Szkoły Głównej Handlowej (magistrem ekonomii). Posiada specjalizację w zakresie zdrowia publicznego.

Jest Parterem w firmie konsultingowej HealthQuest Sp. z o.o., gdzie 2009 r. zarządza zespołem odpowiedzialnym za przygotowywane raportów oceny technologii medycznych. Pracował w Schering-Plough Corporation oraz jako adiunkt w Zakładzie Farmakoekonomiki Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego oraz International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research. Brał udział w tworzeniu wytycznych oceny technologii medycznych AOTMiT dla leków i wyrobów medycznych. Prowadzi kursy specjalizacyjne dla lekarzy z ekonomii zdrowia. Jest autorem ponad 200 raportów HTA oraz licznych doniesień z ekonomiki zdrowia, farmakoekonomiki i jakości życia, publikowanych zarówno czasopismach zagranicznych jak i polskich.

Milena Kruszewska

mba Lublin

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży komunikacyjnej związanej z systemem ochrony zdrowia.
Właścicielka agencji Evidence-Based PR, w której audytuje, opracowuje i wdraża strategie komunikacyjne dla firm farmaceutycznych i podmiotów leczniczych.

Prezes Fundacji Watch Health Care, w której, wraz z entuzjastami medycyny opartej na dowodach naukowych, tworzy przestrzeń do dyskusji dla ekspertów zdrowotnych i edukuje tych, którym bliska jest tematyka ochrony zdrowia.

Przez ponad dwa lata pracowała jako dyrektor Biura Prasy i Promocji Ministerstwa Zdrowia, pełniąc jednocześnie funkcję Rzecznika Prasowego Ministerstwa Zdrowia. Przez sześć lat koordynowała zadania związane z polityką informacyjną w Biurze Prasowym Naczelnej Izby Lekarskiej. We wcześniejszych latach pisała między innymi w Tygodniku Przekrój i pracowała na rynku usług kreatywnych.

Absolwentka studiów na kierunku Public Policy and Administration Collegium Civitas z tytułem magistra socjologii. Ukończyła też podyplomowe studia edytorskie w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Przeszła szkolenia z zakresu EBM, HTA, farmakoekonomiki.

mgr Barbara Misiewicz Jagielak

mba w ochronie zdrowia Lublin

Dyrektor ds. Relacji zewnętrznych i pricingu w Polpharmie

Wiceprezes Zarządu Polskiego związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego

Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Gdańsku oraz studiów podyplomowych - Zarządzanie Służbą Zdrowia w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów.

1999-2006 Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami w Pomorskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia oraz członek Zespołu ds. Gospodarki Lekami przy Ministrze Zdrowia

mgr Rafał Jaworski

studia podyplomowe Lublin

Ekspert w dziedzinie ekonomiki zdrowia i oceny technologii medycznych, posiadający 20 letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami dotyczącymi technologii innowacyjnych w przemyśle farmaceutycznym. Menedżer, coach, członek zespołów negocjacyjnych, lider projektów skupiających wiedzę z różnych obszarów; medycyny, ekonomii, finansów i zarządzania. Członek polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych, autor publikacji naukowych i poglądowych w recenzowanych periodykach.

lek. Jacek Wcisło

mba Lublin

Jacek Wcisło jest absolwentem wydziału lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Tytuł doktora nauk medycznych z dziedziny farmakoekonomiki otrzymał na Gdańskiej Akademii Medycznej.

Pracę lekarską łączył z promowaniem standaryzacji i jakości w ochronie zdrowia prowadząc liczne cykle warsztatowe dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w ramach Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Jest także współzałożycielem HTA Consulting, pierwszej na rynku polskim, komercyjnej firmy opracowującej raporty HTA dla ówczesnych Kas Chorych.

Posiada ponad 15 letnie doświadczenie zawodowe w biznesie farmaceutycznym, pełniąc różne funkcje w działach Market Access wiodących ówcześnie korporacji, nabierając doświadczenia na rynku polskim i w krajach CEE. Od pięciu lat pełni funkcje Commercial and Market Access Lead w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w części Medical Devices firmy Johnson&Johnson. W zeszłym roku, za programy budowania świadomości profilaktyki raka jelita grubego został wyróżniony Złotym Otisem – Nagrody Zaufania w Polsce oraz uznaniem ministra zdrowia Rumunii.

Jest autorem wielu prac i artykułów z zakresu zarządzania zasobami zdrowymi w ochronie zdrowia od 2 lat także wykładowca na uczelniach wyższych tematyki Market Access w ochronie zdrowia.

mgr Krzysztof Łach

mba w ochronie zdrowia Lublin

Badacz i konsultant w obszarach market access/HTA dla technologii lekowych i nielekowych z ponad 12-letnim doświadczeniem. W 2019 roku pełnił funkcję koordynatora projektu badawczo-wdrożeniowego HB-HTA-PL (wdrożenie systemu szpitalnej oceny innowacyjnych technologii medycznych) w Narodowym Instytucie Kardiologii (projekt finansowany przez NCBiR w ramach ścieżki GOSPOSTRATEG). W latach 2013-2015 był członkiem koordynującym projektu badawczego AdHopHTA (Adopting hospital-based Health Technology Assessment) finansowanego z Siódmego Programu Ramowego UE.

Autor licznych analiz HTA, w tym bezpośrednio dla AOTMiT, i innych opracowań naukowych. Obecnie doradca ds. refundacji i market access dla globalnych firm farmaceutycznych.

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (studia magisterskie na kierunku zdrowie publiczne) oraz Uniwersytetu Pompeu Fabra w Barcelonie, Hiszpania (studia podyplomowe na kierunku ekonomika zdrowia).

mgr Dawid Majcherek

studia podyplomowe Lublin

Doktorant Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej. Specjalizuje się w ekonomii zdrowia, ekonometrii i analizie przestrzennej. Ukończył studia licencjackie i magisterskie na kierunku Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne na SGH. Ponadto od 2013 roku pracuje w branży farmaceutycznej, zajmując się różnymi tematami związanymi z efektywnością sprzedaży, finansami, planowaniem biznesowym, rozwojem biznesu, marketingiem, polityką cenową oraz zdrowotną. W ciągu ostatnich kilku lat pracował w firmie MSD Polska na różnych pozycjach: Kierownik ds. efektywności sprzedaży i rozwoju umiejętności sprzedażowych, Kierownik ds. Marketingu, Kierownik ds. Polityki cenowej, Kierownik ds. Polityki Zdrowotnej i Farmakoekonomiki. Ukończył IV edycję programu „30 under 30” organizowanego przez Amerykańską Izbę Handlową w Polsce. W swoim obszarze badawczym koncentruje się na wpływie zdrowia i sportu na lokalną i globalną gospodarkę.

Zainteresowania badawcze: ekonomia zdrowia, polityka zdrowotna, czynniki nowotworowe, aktywność sportowa, analiza przestrzenna

dr n. o zdr. Gabriela Sujkowska

mba Lublin

Z publiczną ochroną zdrowia związana jest od początku swojej kariery zawodowej. W 2009 r. dołączyła do zespołu Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Poprzednio doświadczenie zdobywała w Narodowym Funduszu Zdrowia, Ministerstwie Zdrowia oraz u publicznego świadczeniodawcy. Obecnie kieruje Wydziałem Taryfikacji, którego zespół i kompetencje budowała od początku jego funkcjonowania.

Autorka i współautorka artykułów, rozdziałów książek, monografii oraz wystąpień konferencyjnych z obszaru zdrowia publicznego i ekonomiki zdrowia.

Wykładowca akademicki w ww. obszarze. Zaangażowana z ramienia prezesa AOTMiT w tworzenie Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich. Tematem chorób rzadkich i leków sierocych zajmuje się od wielu lat, w tym w ramach obronionej w 2014 r. pracy doktorskiej, aktualizując swoją wiedzę w tym obszarze, przede wszystkim o prowadzone badania kliniczne i przedkliniczne oraz rejestrowane technologie medyczne w chorobach rzadkich.

mgr Monika Małowicka

mba w ochronie zdrowia Lublin

Specjalistka w zakresie EBM. Od 8-lat związana z Działem Analiz Klinicznych firmy HTA Consulting z Krakowa - obecnie jako Lead Project Manager, co zapewnia wielokierunkowość i pozwala na szeroki horyzont działań. Wykładowca CEESTAHC. Współautorka licznych opracowań HTA i raportów dotyczących aktualnych rozwiązań systemowych w służbie zdrowia w Polsce i Europie. Absolwentka biologii molekularnej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z zakresu marketingu farmaceutycznego (Śląski Uniwersytet Medyczny) i metodologii, organizacji i zarządzania w badaniach klinicznych (Uniwersytet Jagielloński).

Prywatnie, pełna energii i optymistycznie nastawiona do życia miłośniczka psów. Spacery, podróże (nawet te palcem po mapie) i dobre jedzenie wprawiają ją w dobry nastrój i relaksują. Podobno też sama całkiem nieźle gotuje. Pcha ją do przodu otwartość i ciekawość świata, ludzi, rzeczy. Swój azyl i miejsce na oddech odnalazła jednak przeprowadzając się z miejskiego zgiełku do domu na wsi ukrytego za szpalerem drzew.

mgr Jakub Rutkowski - matematyk, statystyk

studia podyplomowe Lublin

Z wykształcenia magister matematyki (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ― Wydział Matematyki i Informatyki).

Od ponad 10 lat pracuje w HTA Consulting. Obecnie Dyrektor Działu Analiz Kosztowych i Rejestrów oraz członek Zarządu. Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze oceny technologii medycznych, refundacji i pricingu. Główny statystyk w badaniach klinicznych, głównie z dziedzin: diabetologia, neonatologia, onkologia. Prowadzenie licznych badań obserwacyjnych, rejestrów i badań kosztowych. Współautor licznych publikacji naukowych w obszarze farmakoekonomiki.

Twórca i pomysłodawca serwisu IKAR Pro wspierającego proces monitorowania i analizowania rynku refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Grzegorz Wójcik

mba Lublin

Praktyk w dziedzinie HTA i EBM z kilkuletnim doświadczeniem w dziale ekonomicznym firmy HTA Consulting. Obecnie związany z zespołem IKAR Pro zajmującym się doradztwem pricingowym. Wykładowca CEESTAHC. Absolwent matematyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Rekrutacja

pod numerem telefonu: +48 576 265 988

Harmonogram rekrutacji

Rekrutacja na I edycję programu od października 2020 roku.

Początek zajęć wrzesień 2021

Warunki rekrutacji

Na studia podyplomowe może być przyjęty kandydat, który:

 1. Posiada kwalifikację pełną, co najmniej na poziomie 6 uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki (wykształcenie wyższe), wypełnił i podpisał formularz zgłoszeniowy.
 2. Złożył kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych, aktualne CV i zdjęcie.
 3. Zmieścił się w limicie miejsc wg kolejności zgłoszeń.
 4. Uiścił opłatę za studia podyplomowe (jednorazowo w całości lub pierwszą ratę).
 5. Podpisał umowę o uczestnictwie w studiach podyplomowych.

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku nieprzyjęcia na studia podyplomowe, dokumenty złożone w czasie rekrutacji, zostają zwrócone kandydatowi. Liczebność grupy wynosi nie mniej niż 25 osób i nie więcej niż 30 osób.

mba w ochronie zdrowia Lublin

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

 1. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 2. 1 fotografia
 3. Formularz zgłoszeniowy

Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Dokumenty do pobrania

1. Formularz zgłoszeniowy na studia podyplomowe "HTA, Market Access & Pricing"

2. Wzór umowy ze Słuchaczem studiów podyplomowych "HTA, Market Access & Pricing"

studia podyplomowe Lublin

Opłaty

Studia podyplomowe „HTA, Market Access & Pricing” są odpłatne. Uczestnik dokonuje wyboru płatności przy podpisywaniu umowy. Opłaty winny być wniesione zgodnie z terminami określonymi w niniejszym Regulaminie i Umowie z uczestnikiem zawartej przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

Całość kosztów studiów podyplomowych wynosi 10.500 zł
(dziesięć tysięcy pięćset złotych).

Opłata za studia podyplomowe może być wniesiona jednorazowo w całości lub w dwóch ratach po 5.250 zł
(pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych)

Wpłata jednorazowa bądź za pierwszy semestr powinna nastąpić w terminie 7 dni liczonych od dnia zawarcia umowy, a płatność za drugi semestr powinna zostać wniesiona w terminie 7 dni od zakończenia pierwszego semestru.