Rekrutacja

+48 576 265 988

Harmonogram rekrutacji

Rekrutacja na V edycję programu od grudnia 2021 roku.

V edycję zaczynamy w maju 2022 roku.

Studia trwają 3 semestry

Warunki rekrutacji

Na studia podyplomowe może być przyjęty kandydat, który:

  1. Posiada kwalifikację pełną, co najmniej na poziomie 6 uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki (wykształcenie wyższe), wypełnił i podpisał formularz zgłoszeniowy.
  2. Złożył kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych, aktualne CV i zdjęcie.
  3. Zmieścił się w limicie miejsc wg kolejności zgłoszeń.
  4. Uiścił opłatę za studia podyplomowe (jednorazowo w całości lub pierwszą ratę).
  5. Podpisał umowę o uczestnictwie w studiach podyplomowych.

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku nieprzyjęcia na studia podyplomowe, dokumenty złożone w czasie rekrutacji, zostają zwrócone kandydatowi. Liczebność grupy wynosi nie mniej niż 25 osób i nie więcej niż 30 osób.

mba w ochronie zdrowia Lublin

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

  1. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  2. 1 fotografia
  3. Formularz zgłoszeniowy

Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Dokumenty do pobrania

1. Formularz zgłoszeniowy na studia podyplomowe "Master of Business Administration w ochronie zdrowia"

2. Wzór umowy ze Słuchaczem studiów podyplomowych "Master of Business Administration w ochronie zdrowia"

studia podyplomowe Lublin

Opłaty

Studia podyplomowe „MBA w ochronie zdrowia” są odpłatne. Uczestnik dokonuje wyboru płatności przy podpisywaniu umowy. Opłaty winny być wniesione zgodnie z terminami określonymi w niniejszym Regulaminie i Umowie z uczestnikiem zawartej przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

Całość kosztów studiów podyplomowych wynosi 18.000 zł (osiemnaście tysięcy złotych).

Opłata za studia podyplomowe może być wniesiona jednorazowo w całości lub w dwóch ratach po 9.000 zł (dziewięć tysięcy złotych)